Zakład Administracji Budynków w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Całodobowa ochrona fizyczna ( wewnątrz i na zewnątrz ) budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3a oraz budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 4

ZMIANY:
2016-06-17 14:13:48: Dodano plik WYNIKI PRZETARGU.pdf
2016-06-17 14:12:39: Usunięto plik WYNIKI PRZETARGU.pdf
Więcej >>>
2016-06-17 12:54:36: Dodano plik WYNIKI PRZETARGU.pdf
2016-06-07 12:51:14: Dodano plik odpowiedz_.pdf
2016-06-01 14:56:46: Dodano plik załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.pdf
2016-06-01 14:56:15: Dodano plik załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9_bezumowy.docx
2016-06-01 14:55:49: Usunięto plik załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9_bezumowy.docx
2016-06-01 14:55:42: Usunięto plik załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.pdf
2016-06-01 13:13:18: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2016-06-01 13:12:52: Dodano plik załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9_bezumowy.docx
2016-06-01 13:12:27: Dodano plik załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.pdf
2016-06-01 13:12:06: Dodano plik siwz-1.pdf
Całodobowa ochrona fizyczna ( wewnątrz i na zewnątrz ) budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego   w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3a oraz budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej
w Stalowej Woli  ul. Kwiatkowskiego 4
 
 Całodobowa ochrona fizyczna ( wewnątrz i na zewnątrz ) budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3a oraz budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 4
Numer ogłoszenia: 63841 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego ,zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Administracji Budynków , ul. Wyszyńskiego 7A, 37-450 Stalowa Wola, woj.
podkarpackie, tel. 0-15 8443329, 8420543, faks 015 8443330.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zab.stalowawola.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowa ochrona fizyczna ( wewnątrz i na
zewnątrz ) budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3a oraz budynku
Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 4.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
usługa całodobowej ochrony fizycznej ( wewnątrz i na zewnątrz ) budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3a oraz budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli ul.
Kwiatkowskiego 4. 2. Budynki zostały wyposażone w pełny monitoring na każdej z kondygnacji , w szczególności w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych oraz na zewnątrz budynku 3. Budynek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3a oraz budynek Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 4 winny być kontrolowane całodobowo we wszystkie dni tygodnia, w tym w soboty, niedziele i święta. ( na każdym budynku Wykonawca zobowiązany jest ustanowić całodobowo jeden posterunek we wszystkie dni tygodnia ) Budynek KUL ul. Kwiatkowskiego 3a - pow. całkowita 3000,00 m2 Budynek Fili Politechniki Rzeszowskiej ul. Kwiatkowskiego 4 - pow. całkowita 6 654,25 m2 4. Pracownicy wykonujący zadanie winni być pracownikami ochrony fizycznej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa regulujących kwestię świadczenia usług ochrony osób i mienia tj. zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia tj. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.). 5. Wykonawca realizujący usługę będzie zobowiązany do starannego wykonywania obowiązków w celu zapewnienia ochrony powierzonego mienia przed zaborem bądź zniszczeniem. 6. Wykonawca wypełniać będzie swoje obowiązki na każdym budynku w szczególności poprzez: a. ochronę osób tj. interwencja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa pracowników i studentów znajdujących się w budynkach i na terenie Uczelni, b. wykonywanie obchodów budynków wieczorem i nocą, c. obsługę monitoringów i alarmów przeciw kradzieżowych w budynkach oraz monitoringów terenów zewnętrznych, d. interwencję w przypadku alarmów przeciwpożarowych zgodnie z instrukcją ppoż. określoną dla budynku, e. interwencję w przypadku awarii wind - powiadamiając administratora budynku f. kontrolę ruchu osobowego i samochodowego ( związanego z obsługą obiektu ) na terenie obiektu. ( w przypadku budynku Politechniki Rzeszowskiej obsługa szlabanu ) g. systematyczne przeglądy zewnętrznych zabezpieczeń technicznych obiektu wraz z informowaniem Zamawiającego lub administratora budynku o ich uszkodzeniu. h. ochrona obiektu podczas akcji ratowniczej. i. obsługę portierni tj.: udzielanie informacji interesantom Uczelni, odbieranie telefonów, wydawanie kluczy do pomieszczeń, wydawanie sprzętu multimedialnego, inne czynności uzgodnione z Zamawiającym, j. odśnieżanie chodnika i schodów bezpośrednio przy budynku w godzinach porannych ( ok. 20 m2 ) k. niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub Administratora budynku o wyjątkowych zdarzeniach mających miejsce na terenie Uczelni, a także o potencjalnych zagrożeniach ze strony osób trzecich,
l. wezwanie grupy interwencyjnej Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń wyjątkowych np. włamanie,
kradzież, dewastacja, działania osób niebezpiecznych. Grupa interwencyjna zobowiązana jest dojechać na
miejsce zdarzenia w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym - Załącznik nr 1 do
SIWZ i rozpocząć interwencję. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji uzyskanych w związku wykonywaniem usługi również po ustaniu umowy. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z instrukcją użytkowania sprzętu monitorującego i jej przestrzegania. 9. Wykonawca zobowiązany będzie w czasie wykonywania usług do przestrzegania przepisów bhp i p. poż. oraz ponosił będzie odpowiedzialność za szkody powstałe w związku realizacją usług oraz wskutek działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 10. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy wykonywali pracę w odzieży roboczej identyfikującej Wykonawcę, dbali o schludny i estetyczno-higieniczny wygląd. 11. Wykonawca zostanie zobowiązany do zapewnienia takiej ilości osób, żeby zapewnić rzetelne wykonywanie wszystkich czynności związanych z realizacją usługi. 12. Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotowej usługi stwierdzonych przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 13. Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek spowodowanych przez siebie na skutek niewłaściwie realizowanej usługi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscy wykonywania ochrony. 14. Ochrona osób i mienia prowadzona będzie zgodnie z następującymi aktami prawnymi: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia tj. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1099), Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228), Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji tj. (Dz.U. z 2012 r., poz. 576 ze zm.), Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej Dz.U. z 2013 r. poz. 628 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1224). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2015 r. poz. 992 ze zm.)..
II.1.5) nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2018.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi koncesje ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia  zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia tj. (Dz.U. z 2014 r. , poz. 1099 ze zm.)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie na podstawie art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje: minimum 5 pracownikami ochrony
wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, dwoma dwu osobowymi patrolami
grup interwencyjnych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 200 000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany
przez wykonawcę;- załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym
postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo
osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych
w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do
tego upełnomocnione; 3) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 3 do SIWZ; 4) parafowany wzór umowy - Załącznik nr
5 do SIWZ; 5) wykaz podwykonawców na których zasoby powołuje się wykonawca - Załącznik nr 6 do SIWZ
(jeżeli dotyczy); 6) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce ochranianego terenu - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.zab.stalowawola.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Administracji
Budynków w Stalowej Woli, ul. Wyszyńskiego 7a, pok. nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2016
godzina 08:00, miejsce: Zakład Administracji Budynków w Stalowej Woli, ul. Wyszyńskiego 7a, 37 - 450 Stalowa Wola, pokój nr 10 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Data składania ofert:
2016-06-10 08:00:00
powrót
Podmiot publikującyZakład Administracji Budynków w Stalowej Woli
WytworzyłDąbek Józef 2016-06-01 13:04:00
PublikującyPaweł Skalski 2016-06-01 13:04:00
Modyfikował(a) Paweł Skalski 2016-06-17 14:13:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. siwz 78.16 KbPlik pdf
2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 393.69 KbPlik pdf
3. załączniki 38.74 KbPlik doc
4. zalaczniki pdf 83.08 KbPlik pdf
5. pytania i odpowiedzi 49.38 KbPlik pdf
6. wynik przetargu 56.34 KbPlik pdf

Zakład Administracji Budynków w Stalowej Woliul. Wyszyńskiego 7 A,37-450 Stalowa Wola tel.+48 15 842 05 43 email: sekretariat.zab@stalowawola.pl
Wygenerowano: 03 lutego 2023r. 05:19:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.